Средно  училище

 Йоан  Екзарх Български

 

Средно училище с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български е едно от утвърдените в град Шумен. Още с появата си през 2000-та година се реализира като училище, съхраняващо и развиващо добрите  традиции и новите ценности в областта на хуманитаристиката.

Днес в училището се обучават  ученици от I до XII клас, под грижите на висококвалифицирани преподаватели. Създадени са и активно се използват специализирани кабинети, между които три компютърни, кабинет по биология и здравно образование, по химия, мултимедиен кабинет, по хуманитарни науки и други.  Училището разполага с многофункционална спортна зала, физкултурен салон и модерна спортна площадка с изкуствена тревна настилка. Увеличава  се броят на естетично обзаведените класни стаи, съобразени с възрастовите особености на учениците.

Показатели за отличната подготовка са постигнатите резултати на възпитаниците на училището в национални олимпиади по философия и литература, конкурси по история, в изявите на Екзарх Академия, в кандидатстудентските изпити.

 

 

 

ЗНАЦИ И СИМВОЛИ В ЕМБЛЕМАТА НА

 СУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ

 

 

 

УНИФОРМАТА на нашето училище  е част от символите, които ни правят уникални.

На реверите си имаме закачени отличителни значки.  На тях е ГЕРБЪТ на нашето училище.

На герба е изобразен орел. Той държи в клюна си змия. Това изображение е от мозайка от град Константинопол от V век. Орелът е символ на духа, гордостта и силата. Земята е символ на земното начало. Битката между тях символизира вечната борба на противоположностите, борбата между низшата и висшата природа на човека, победата на духовното начало. Двата образа съставляват космическото единство, единството на духа и материята.

ЗНАМЕТО на нашето училище е синьо. Този цвят свързваме с мъдростта и творчеството. На него е изписано името на Йоан Екзарх Български и е избродиран гербът. Знамето присъства на всички наши тържества.

 

 

 

 

Йоан Екзарх Български

 

Йоан Екзарх е един от най значителните книжовници в Симеоновия кръг.

В историята на европейската култура неговата изключителна заслуга е на мислител, който създава славянската  философия за природата и славяноезичното православно богословие. Той превежда и авторски допълва съчиненията на различни християнски творци като Василий Велики, Йоан Дамаскин, Йоан Златоуст и др. В трудовете на българския мислител проличава общуване с античната философия, представлявана от Аристотел и Платон.

Утвърдил се като талантлив преводач, Йоан Екзарх е автор на проповеди и празнични слова, на книгата Небеса, в която творческите търсения на автора са насочени към философското осмисляне за съществуващото в човешкото земно битие, за мястото на човека в мирозданието, сътворено да му бъде дом. Чрез произведението на Йоан Екзарх Небеса в старобългарската книжнина се появява нов вид литература, известна под името екзетична, т.е. тълкователна.

Същинска енциклопедия на естесвенонаучните знания е посветеният на княз Симеон Шестоднев- беседи за сътворението на света за шест дни по библейската книга Битие. Творбата се състои от доста обширен предговор /пролог/ и шест слова. В началото на словото за шестия ден се описва царският дворец, дават се сведения за самия цар Симеон и неговите боляри.

Поради своя енциклопедически характер и богато научно съдържание за времето си това съчинение е било широко разпространено чрез много преписи.

Най-старият препис е от 1263 година, направен от Тодор Граматик в Света гора. То е запазено и до днес.

Още от създаването си Хуманитарната гимназия приема за свой патрон Йоан Екзарх Български. Неговата титла екзарх приема за обозначение ученическата формация ЕКЗАРХ АКАДЕМИЯ...